Huawei Inverter 100kW 3Phase

Detail

Overview

รายละเอียด

  • Huawei SUN2000-100KTL-M1
  • ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
  • ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
  • สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
  • รองรับ 10 MPPT
  • รับประกัน 10 ปี

Related Products