HUAWEI Inverter 12kW 3Phase

Detail

Overview

รายละเอียด

  • Huawei SUN2000-12KTL-M2
  • ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
  • ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
  • สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
  • รองรับ 2 MPPT
  • รับประกัน 10 ปี

Related Products