งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ขนาดติดตั้ง 21.6 กิโลวัตต์

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่พิการจนหายจากการเจ็บป่วย จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา แต่เมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น สถานที่คับแคบ และเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดู ประกอบกับสัตว์ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน จึงต้องย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง โดยตั้งชื่อว่า

“บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” ในปี พ.ศ. 2524 มูลนิธิฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น ผลสะท้อนที่ส่งกลับมาคือ ได้มีผู้ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ อาหาร ยาและปัจจัยเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งดีงามที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์และเพื่อนร่วมเลี้ยงสัตว์ด้วยกัน

ในขณะเดียวกันก็มีจำนวนสัตว์พิการถูกทอดทิ้ง หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้สัตว์ที่มีอยู่กันอย่างแออัด จากปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุให้มูลนิธิฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดการ รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯได้พยายามหาแนวทาง เพื่อจะนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา จึงให้บริษัทฯ เข้าสำรวจพื้นที่หาแนวทางการออกแบบและติดตั้ง เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ให้มูลนิธิฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานไฟฟ้าไปได้ จึงสามารถจัดสรรอาหารและยาให้สัตว์พิการได้เพิ่มขึ้น

1Ness Energy – The Power of One