งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ โรงงานฟิลมาสเตอร์ ขนาดติดตั้ง 1 เมกะวัตต์

ฟิล์มมาสเตอร์ เป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ชนิดอ่อนซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากทางโรงงานเลยอยากที่จะหาวิธีที่จะสามารถช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าโดยมี “บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด”ที่เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการออกแบบวิศวะกรรมไฟฟ้าด้วยระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ประกอบการทั้งประเภทโรงงานอาคารพาณิชย์เข้ามาช่วยจัดการบริหารโครงการให้อยู่ในงบประมาณและยังมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯจึงได้คัดเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพตามความต้องการที่จะมาบริหารโครงการ “บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด” มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการจึงผ่านการคัดเลือกให้มาบริหารงานโครงการในส่วนการติดตั้ง

1Ness Energy – The Power of One