เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด  

         จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ในช่วงแรกบริษัทเริ่มดำเนินการจากทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้กิจการของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและในปัจจุบัน บริษัทมีแผนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท

         บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบครบวงจรในระบบวิศวกรรม ได้รับงานกับทางภาครัฐและเอกชน โดยรับงานติดตั้งเป็นผู้รับเหมา จากวิธีการประมูลหรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในลักษณะกิจการร่วมค้าของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้แก่ งานระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันอัคคีภัย, อีกทั้งงานติดตั้ง ที่ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญงานตรงตามมาตรฐาน บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และส่งมอบงานตรงตามเวลาตามความพึงพอใจของลูกค้า และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ โดยใช้ประสบการณ์ในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้ทรัพยากร ให้คุ้มค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

about-icon-1
พันธมิตรทางธุรกิจ
ในกลุ่มพลังงานและ สาธารณูปโภค
about-icon-2
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
about-icon-3
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
มีแผนเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566
about-icon-4

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
about-icon-5
ทีมงานบริหาร
มีความชำนาญและประสบการณ์
ในด้านวิศวกรรม

โครงสร้างบริษัท

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นพันธมิตรด้านโซลูชั่นครบวงจรด้านพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญสูงสุดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

พันธกิจ

1.สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญในงานโครงการ และเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสม
2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทันท่วงที
3. พัฒนาการปฏิบัติงานภายในอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทีม เพื่อที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน